SFO_8272

LOPŠELYJE-DARŽELYJE YRA PATVIRTINTA 35,8 ETATO. IŠ JŲ:

16,8 ETATO PEDAGOGŲ :
2 – vadovai (direktorius, pavaduotojas ugdymui),
10,8 – auklėtojų,
2 – priešmokyklinio ugdymo pedagogai,
1 – meninio ugdymo mokytojas,
1 – logopedas.

19,0  ETATŲ APLINKOS (TECHNINIO) PERSONALO:
0,75 – specialistas,
1 – raštinės administratorius,
1 – visuomenės sveikatos priežiūros specialistas,
1 – ūkio reikalų tvarkytojas,
8 – auklėtojų padėjėjų,
2 – virėjai,
1 – sandėlininkas,
0,5 – skalbinių prižiūrėtojas,
0,5 – valytojas,
1,5 –
pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas,
1 – pagalbinis darbininkas,
0,75 – kiemsargis.

ADMINISTRACIJOS IR PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas,  Pavardė

 

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas

1.

Asta Vainiutė

direktorė

II vadybinė kategorija

aukštasis

2.

Stasė Iljina

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kategorija

aukštasis

3.

Nijolė Kutniauskienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

mokytoja metodininkė

aukštasis

4.

Violeta Jocienė

auklėtoja

mokytoja metodininkė

aukštesnysis

5.

Alvyra Jurkšienė

auklėtoja

vyr. auklėtoja

aukštasis

6.

Audronė Babarskienė

auklėtoja

mokytoja metodininkė

aukštasis

7.

Dalytė Čybienė

auklėtoja

mokytoja metodininkė

aukštasis

8.

Dalia Jaruševičienė

auklėtoja

vyr. auklėtoja

aukštesnysis

9.

Virginija Ivanauskienė

auklėtoja

vyr. auklėtoja

aukštesnysis

10.

Elvyra Bešelia

auklėtoja

vyr. auklėtoja

aukštesnysis

11.

Dovilė Vitunskienė

auklėtoja

mokytoja metodininkė

aukštasis

12.

Giedrė Jonaitienė

auklėtoja

mokytoja metodininkė

aukštasis

13. Alma Skurdauskienė auklėtoja auklėtoja aukštasis
14. Laima Vilkytė auklėtoja auklėtoja aukštesnysis

15.

Sandra Puzinauskienė

auklėtoja

auklėtoja

aukštasis

16.

Adelė Žukauskienė logopedė logopedė metodininkė aukštasis

17.

Janina Žemaičiūnienė

meninio ugdymo mokytoja

mokytoja ekspertė

aukštasis

NEPEDAGOGINIO PERSONALO SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas,  Pavardė

 

Pareigybė

1.

Almantas Abromas

direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

2.

Vaida Prialgauskienė

raštinės administratorė, specialistė

 

   

3.

Vanda Toliušienė

 virėja

4.

Vilma Urbonienė

pagalbinė darbininkė, valytoja

5.

Daniela Jonaitienė

auklėtojos padėjėja

6.

Rita Pronckienė

auklėtojos padėjėja

7.

Irina Čupina

auklėtojos padėjėja

8.

Liudmila Medingienė

auklėtojos padėjėja

9.

Jurgita Riepšienė

auklėtojos padėjėja

10.

Vitalija Anužienė

auklėtojos padėjėja

11.

Vilma Bartašienė

auklėtojos padėjėja

12.

Irma Razvadauskienė

auklėtojos padėjėja

13.

Inga Svobutienė

auklėtojos padėjėja

14.

Vaclovas Baliutis

kiemsargis

15.

Raisa Norkina

sandėlininkė, patalynės prižiūrėtoja

16.

Vladimir  Norkin

pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas