SFO_8272

LOPŠELYJE-DARŽELYJE YRA PATVIRTINTA 36,34 ETATO. IŠ JŲ:

16,8 ETATO PEDAGOGŲ :
2 – vadovai (direktorius, pavaduotojas ugdymui),
8,8 – ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
4 – priešmokyklinio ugdymo mokytojai,
1 – meninio ugdymo mokytojas,
1 – logopedas.

19,54  ETATŲ APLINKOS (TECHNINIO) PERSONALO:
0,75 – specialistas,
1 – raštinės administratorius,
1 – ūkio reikalų tvarkytojas,
9,04 – auklėtojų padėjėjas,
2,5 – virėjas,
1 – sandėlininkas,
0,5 – skalbinių prižiūrėtojas,
0,5 – valytojas,
1,5 –
pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas,
1 – pagalbinis darbininkas,
0,75 – kiemsargis.

ADMINISTRACIJOS IR PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas,  Pavardė

 

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas

1.

Asta Vainiutė

direktorė

II vadybinė kategorija

aukštasis

2.

Stasė Iljina

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kategorija

aukštasis

3.

Nijolė Kutniauskienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja metodininkė

aukštasis

4.

Violeta Jocienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja metodininkė

aukštesnysis

5.

Alvyra Jurkšienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyr. auklėtoja

aukštasis

6.

Audronė Babarskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja metodininkė

aukštasis

7.

Dalytė Čybienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja metodininkė

aukštasis

8.

Dalia Jaruševičienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja metodininkė

aukštesnysis

9.

Virginija Ivanauskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyr. auklėtoja

aukštesnysis

10.

Elvyra Bešelia

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja metodininkė

aukštesnysis

11.

Dovilė Vitunskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja metodininkė

aukštasis

12.

Giedrė Jonaitienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

mokytoja metodininkė

aukštasis

13. Alma Skurdauskienė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja vyr. auklėtoja aukštasis
14. Laima Vilkytė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. auklėtoja aukštesnysis

15.

Sandra Puzinauskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

auklėtoja

aukštasis

16. Laimona Tkačenko ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. auklėtoja aukštesnysis

17.

Adelė Žukauskienė logopedė logopedė metodininkė aukštasis

1.

Janina Žemaičiūnienė

meninio ugdymo mokytoja

mokytoja ekspertė

aukštasis

NEPEDAGOGINIO PERSONALO SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas,  Pavardė

 

Pareigybė

1.

Almantas Abromas

ūkio reikalų tvarkytojas

2.

Vaida Prialgauskienė

raštinės administratorė, specialistė

3.

Alma Vasiliauskienė auklėtojos padėjėja, raštinės administratorė

4.

Vanda Toliušienė

 virėja

5. Natalija Sačiuk   virėja

6.

Vilma Urbonienė

pagalbinė darbininkė

7.

Daniela Jonaitienė

auklėtojos padėjėja

8.

Rita Pronckienė

auklėtojos padėjėja

9.

Irina Čupina

auklėtojos padėjėja

10.

Liudmila Medingienė

auklėtojos padėjėja

11.

Jurgita Riepšienė

auklėtojos padėjėja

12.

Vitalija Anužienė

auklėtojos padėjėja

13.

Vilma Bartašienė

auklėtojos padėjėja

14.

Inga Svobutienė

auklėtojos padėjėja

15.

Gražina Meiduvienė

auklėtojos padėjėja

16.

Romas Kybartas

kiemsargis, pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas

17.

Raisa Norkina

sandėlininkė, patalynės prižiūrėtoja

18.

Vladimir  Norkin

pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas