KLAIPĖDOS LOPŠELĮ-DARŽELĮ „OBELĖLĖ" LANKANČIŲ VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2021–2022 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

parsisiųsti PowerPoint formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 1-3 METŲ AMŽIUS VAIKAMS

1 savaitė                parsisiųsti PDF formatu

2 savaitė                 parsisiųsti PDF formatu

3 savaitė                   parsisiųsti PDF formatu    

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 4-7 METŲ AMŽIUS VAIKAMS    

1 savaitė                 parsisiųsti PDF formatu

2 savaitė                    parsisiųsti PDF formatu

3 savaitė                    parsisiųsti PDF formatu