KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“

KONKURSO-KNYGUČIŲ PARODOS „NETRADICINĖ MANO KNYGELĖ“ NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Konkurso-knygučių parodos „Netradicinė mano knygelė“  nuostatai apibrėžia konkurso tikslą, dalyvius ir organizavimo tvarką.

II. TIKSLAI

2. Išgyventi kūrybos džiaugsmą netradiciškai gaminant su šeima knygutes.
3. Siekti, kad vaikai, gamindami knygutes, išreikštų savo mintis, fantazijas, svajones.
4. Vaikų ir jų tėvų darbais papuošti įstaigos interjerą ir Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos vaikų skyrių.
5. Puoselėti vertybines nuostatas.

III. UŽDAVINIAI

6. Kuriant netradicines knygutes ieškoti netradicinių meninių raiškos priemonių.
7. Puoselėti vaikų saviraišką ir skatinti suprasti kitų kūrybinę raišką.
8. Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui su šeima sukurti savitą dailės darbelį.
9. Motyvuoti socialinius partnerius kūrybinei raiškai ir saviraiškai.
10. Siekti, kad konkurse dalyvautų visi socialiniai partneriai.

IV. REIKALAVIMAI KONKURSUI

11. Kurdami netradicines knygutes, vaikai su savo tėvais gali vaizduoti tikroviškus, abstrakčius, fantastinius daiktus, reiškinius, personažus, žmones.
12. Darbai gali būti atlikti įvairia technika.
13. Ant darbelio turi būti nurodytas įstaigos pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, amžius. 
14. Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“, Šilutės rajono Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės darbelius arba darbelių nuotraukas (10×15) siunčia paštu adresu Valstiečių g. 10, LT-92206, Klaipėda.

V. DALYVIAI

15. Klaipėdos lopšelių-darželių „Obelėlė“, „Giliukas“, „Atžalynas“, „Varpelio“ mokyklos-darželio, vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“, Šilutės rajono Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupių  ugdytiniai, jų tėvai, pedagogai.
16. Dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais.

VI. LAIKAS, VIETA

17. Konkursas vyks nuo 2015 m. lapkričio 9 d. iki 2015 m. gruodžio 9 d. Visos sukurtos netradicinės knygutės gruodžio 1-31 d. bus eksponuojamos lopšelio-darželio „Obelėlė“ galerijoje, o įdomiausios – Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos vaikų skyriuje.

VII. RENGĖJAI

Klaipėdos lopšelis-darželis „Obelėlė“.